Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

4.1. Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:
4.1.1. których posiadanie i przewóz jest zabroniony prawem międzynarodowym,
4.1.2. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia AD Express nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
4.1.3. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję, substancje chemiczne i biologicznie aktywne,
4.2. Ponadto AD Express nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:
4.2.1. zawierających narkotyki, środki odurzające i psychotropowe, leki - których przewóz wymaga specjalnych warunków, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
4.2.2. zawierających szczątki zwierząt, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
4.2.3. zawierających dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, wyroby jubilerskie, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
4.2.4. zawierających artykuły i rzeczy łatwo psujące się, które wymagają specjalnych warunków przewozu,
4.2.5. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
4.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę lub Zleceniodawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości trzykrotnej wartości przesyłki oraz poniesie wszystkie dodatkowe koszty i opłaty w związku z wykonywaniem usługi, której dana Przesyłka dotyczy. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia AD Express prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
4.4. AD Express może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
4.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce odbioru lub dostarczenia Przesyłki,
4.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
4.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym,

§5. Warunki świadczenia usług

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

§14. Postępowanie reklamacyjne

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu