Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

§5. Warunki świadczenia usług

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

7.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego AD Express.
7.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście Przewozowym.
7.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia, jakie podaje wypełniając List Przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez AD Express usług Przewozu Przesyłek lub Usług Kurierskich.
7.4. Wypisanie Listu przewozowego przez AD Express nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa, w pkt 7.3.
7.5. AD Express w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
7.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność AD Express może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo, gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel AD Express dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
7.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 7.5. i 7.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 7.5. i 7.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez AD Express niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
7.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu AD Express przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

§14. Postępowanie reklamacyjne

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu