Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

§5. Warunki świadczenia usług

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

13.1. AD Express ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
13.2. AD Express nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą AD Express albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od AD Express zdarzenia.
13.3. AD Express nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki, jeśli:
13.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
13.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
13.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
13.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
13.4. AD Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
13.5. W razie, gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, AD Express nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
13.6. Odpowiedzialność AD Express za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez AD Express ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

§14. Postępowanie reklamacyjne

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu