Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

§5. Warunki świadczenia usług

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

§14. Postępowanie reklamacyjne

14.1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przyjmuje AD Express.
14.2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są: Nadawca, Odbiorca - w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, a w przypadku Zleceniodawcy – Nadawca lub Odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela Przesyłki.
14.3. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 15 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania Przesyłki.
14.4. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków określonych w pkt 14.5.), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się, jako nie wniesione.
14.5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
14.5.1 nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika (AD Express),
14.5.2. nazwę oraz adres Reklamującego,
14.5.3. tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem,
14.5.4. oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
14.5.5. nazwę banku i numer konta bankowego albo adres, na który AD Express powinna przekazać kwotę roszczenia,
14.5.6. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar,
14.5.7. potwierdzenie nadania Przesyłki (List przewozowy) – oryginał,
14.5.8. kwotę roszczenia,
14.5.9. dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec AD Express – oryginał,
14.5.10. wykaz załączonych dokumentów,
14.5.11. podpis Reklamującego.
14.6. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 40 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji AD Express informuje o tym Nadawcę na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych. Uzupełnienie wszelkich dokumentów musi nastąpić w czasie umożliwiającym zachowanie 15 dniowego terminu zgłoszenia prawidłowo wypełnionej reklamacji.
14.7. Po rozpatrzeniu reklamacji AD Express powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
14.7.1. uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,
14.7.2. ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
14.8. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec AD Express.
14.9. Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów określonych w pkt 14.5. ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.10. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi.

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu