Regulamin

świadczenia usług kurierskich firmy AD Express

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Zakres obowiązywania

§4. Wyłączenia z przewozu

§5. Warunki świadczenia usług

5.1. Przesyłka po telefonicznym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać dostarczona przez Nadawcę pod wskazany przez AD Express adres.
5.2. AD Express przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie ustnej lub pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez AD Express, jeżeli AD Express wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście Przewozowym.
5.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy lub w miejscu przez niego wyznaczonym za pokwitowaniem odbioru. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
5.4. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana do Nadawcy. W przypadku, gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje AD Express na zasadach opisanych w pkt 5.5.
5.5. AD Express przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 5.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, AD Express na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
5.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
5.7. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek, Usługi Kurierskiej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz AD Express przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
5.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel AD Express pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 5 dni roboczych liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 5.9., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
5.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, AD Express może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
5.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi Kurierskiej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez AD Express dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 5.9.

§6. Opakowanie Przesyłki

§7. Nadanie Przesyłki

§8. Oznaczenie Przesyłki

§9. Zawartość przesyłki

§10. Uszkodzenie Przesyłki

§11. Cennik

§12. Prawo zastawu

§13. Odpowiedzialność

§14. Postępowanie reklamacyjne

§15. Utrata Przesyłki

§16. Postanowienia końcowe

www.ad-express.eu     © Copyright 2009 - 2018 AD eXpress     Kontakt: adexpress@vp.pl
Design by webto.eu